1. Wat is Type Basisaanbod?

Het Type Basisaanbod wordt in het M-decreet als volgt omschreven:

“Voor kinderen voor wie de onderwijsbehoeften dermate zijn en voor wie al tijdens het gewoon kleuteronderwijs of tijdens het gewoon lager onderwijs aantoonbaar blijkt dat de aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn om de leerling binnen het gemeenschappelijk curriculum te kunnen blijven meenemen in een school voor gewoon onderwijs”.

“Een inschrijving in het type basisaanbod is maximaal twee schooljaren geldig. Aan het einde van deze periode volgt een evaluatie door de klassenraad en het CLB”.

 • “Wanneer de klassenraad en het CLB op basis van deze evaluatie beslissen dat de aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen, disproportioneel of onvoldoende zullen zijn om de leerling het gemeenschappelijk curriculum te laten volgen in een school voor gewoon onderwijs en een verder verblijf in het basisaanbod nodig is, bevestigt het CLB dit door de opmaak van een nieuw verslag. dat de inschrijving verlengt met maximaal twee schooljaren.
 • “Wanneer de klassenraad en het CLB op basis van de evaluatie beslissen dat de aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen, wel proportioneel zullen zijn om de leerling het gemeenschappelijk curriculum te laten volgen in een school voor gewoon onderwijs, dan:
 • ondersteunen de school voor buitengewoon onderwijs en het CLB de ouders bij het vinden van een school voor gewoon onderwijs (gemeenschappelijk curriculum OF individueel aangepast curriculum)
 • maken de betrokken scholen, de CLB’s en de ouders afspraken in functie van een vlotte overgang van de leerling van de school voor buitengewoon onderwijs naar de school voor gewoon onderwijs”.
 1. Inschrijving leerling

Een leerling kan pas ingeschreven worden in het Type Basisaanbod als hij in het bezit is van het volledig verslag dat recht geeft tot het buitengewoon onderwijs.

Bij inschrijving vindt er een uitgebreid intakegesprek met de ouders plaats. Er wordt ook gevraagd of we bijkomende informatie aan de oorspronkelijke school voor gewoon onderwijs mogen vragen.

Indien kan er een bijkomend overleg gepland worden met de oorspronkelijke school, het CLB, het revalidatiecentrum, de logopedist en/of andere therapeuten.

 1. Beeldvorming leerling

Het verslag dat recht geeft tot het buitengewoon onderwijs, aangevuld met de informatie uit het intakegesprek met de ouders, geeft ons een duidelijk beeld van de leerling. Op basis van deze gegevens start de leerling op zijn eerste schooldag onmiddellijk in de geschikte P.E.

Gedurende een observatieperiode van 14 dagen, tracht de leerkracht een zo volledig mogelijk beeld van de leerling te verkrijgen. Voor de domeinen ‘leren leren’, ‘sociaal-emotionele ontwikkeling’ en ‘mondelinge taalvaardigheden’ maakt de leerkracht gebruik van de kijkwijzers (bijlage 1).

Het paramedisch team kan ingeschakeld worden voor observaties in de klas alsook voor het afnemen van aanvullende tests (rekenentests , spellingtests, AVI, CELF, BOT, …)

Na de observatieperiode volgt de eerste klassenraad waarop de directeur, de orthopedagoog, de BLIO-leerkracht, de logopedist, de kinesist, de onderwijzer, de bijzondere leermeesters en het CLB aanwezig zijn. Op basis van de beeldvorming van de leerling worden de zorgvragen geformuleerd, waaraan onmiddellijk acties worden gekoppeld. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende stappen die de leerling reeds in de verschillende fasen van het zorgcontinuüm in het gewoon onderwijs heeft doorlopen.

 1. Ontwikkelingsperspectief leerling

Het ontwikkelingsperspectief van de leerling staat vermeld In het verslag dat recht geeft tot het buitengewoon onderwijs, opgesteld door het CLB. Het ontwikkelingsperspectief geeft vorm aan de specifieke begeleiding van elke leerling.

Een nieuwe leerling wordt toekomstgericht voorbereid op:

 • een terugkeer naar het gewoon onderwijs met redelijke aanpassingen (binnen het gemeenschappelijk curriculum).
 • een terugkeer naar het gewoon onderwijs met een individueel aangepast curriculum.
 • een terugkeer naar het gewoon onderwijs binnen de brede basiszorg (vooral voor leerlingen uit het eerste leerjaar en voor schoolverlaters).
 • een verder type Basisaanbod.
 • een doorverwijzen naar type 2, type 3, type 4 of type 9.
 1. Begeleiding leerling

Leerlingen die in het type Basisaanbod komen, hebben specifieke ontwikkelings- en ondersteuningsbehoeften op vlak van ‘leren leren’ en ‘sociaal-emotionele ontwikkeling’. Aan de hand van het gesprek met de ouders en het verslag inventariseren we de tekorten/moeilijkheden met als doel deze tekorten bij te benen en de moeilijkheden aan te pakken.

Via het hernieuwen van welbevinden en betrokkenheid willen we leerlingen stimuleren om mee het eigen leerproces te bepalen, gecoacht door de leerkracht en ondersteund door het interdisciplinair team.

Ook wiskunde, taal en andere leergebieden verdienen voldoende aandacht, met een aangepaste leerbegeleiding. Hierbij moeten we het ontwikkelingsperspectief van de leerling steeds voor ogen houden.

 1. Waarden

De visie van onze school vertrekt  vanuit de peilers van het Go! aangevuld met volgende waarden:

“Bij ons komt uw kind terug op adem”

Na een vaak moeilijke periode van teleurstelling, faalervaringen en stress kan de leerling bij ons terug op adem komen. In kleine klasjes, met  verminderde werkdruk en een aangepast leerstofaanbod komt het kind weer tot rust. De leerling kan weer succeservaringen opdoen en krijgt nieuwe energie om zich verder te ontplooien.

“Gebruik van andere strategieën om het leerproces op gang te krijgen.”

 Door gebruik te maken van andere methodes of strategieën (bv. cirkelrekenen), alsook het invoeren van hulpmiddelen (bv. onthoudschrift, afschrijfkaart…) kunnen wij een leerling weer op weg helpen waar hij of zij vastzat in het leerproces.

Soms is er ook bijkomende ondersteuning nodig van onze therapeuten (kine, logo, ortho). We richten ons zowel op de primaire leerproblemen/-stoornissen als op de secundaire. Hiermee bedoelen we dat we onze therapie ook kunnen toespitsen op gedrags- of emotionele ondersteuning om de ontwikkeling van de leerling te bevorderen. Dit gebeurt tijdens de lesuren, individueel of in groep.

 Wie speelt heeft geen tijd om te pesten.”

 Wij vinden het heel belangrijk dat leerlingen zich tijdens de pauzes op een positieve manier kunnen uitleven en zich amuseren. Naast de speeltuigen voorziet de school voor elke klas speelkoffers met materiaal aangepast aan de leeftijd en interesses van de leerling. Alles verloopt volgens een georganiseerd doorschuifsysteem zodat er voldoende ruimte en gelegenheid is voor elk kind. Op deze manier voert onze school een preventief anti-pestbeleid. Voor geweld hanteren wij een nultolerantie.

“Druk, druk, druk, even relaxen is de truc “

 De kinesiste geeft de klassen heel wat tips om tussendoor zowel leerling als leerkracht even te laten ontspannen. Heel wat basisprincipes uit Braingym worden hiervoor toegepast.

“Samen sterk als team”

 Als leden van het team Basisaanbod is het heel belangrijk dat iedereen dezelfde waarden en principes hanteert. Dit brengt duidelijkheid voor de leerlingen en creëert veiligheid. Maandelijks zitten we samen om de violen gelijk te stemmen.

 1. Vertaling naar de praktijk

Wij bieden onze leerlingen een “warm schoolklimaat”: zorgzame, lieve begeleiders die professionaliteit combineren met een flexibele aanpak om op ieders noden in te spelen. Onze klasjes BA hebben een maximum 14 leerlingen waardoor de groep relatief klein blijft. Indien er verschillende gedrags- en emotionele problemen samenkomen binnen een klas, opteren we voor een kleinere klasgroep.

In de klas krijgen de leerlingen leerstof aangepast aan hun niveau met oog voor voldoende uitdaging en groeikansen. Alternatieve methodes en strategieën worden gehanteerd indien de leerling hier nood aan heeft. Dit kan in samenwerking met de therapeuten (kine/logo). De orthopedagoog bewaakt de kwaliteit van het proces en ondersteunt op gebied van gedrags- en emotionele problemen. Stapsgewijs wordt de leerlingen aangeleerd om op een aanvaardbare manier om te gaan met hun frustraties en agressie. Afspraken en gedragskaarten worden op maat van de leerling gemaakt. Waar nodig kunnen de leerlingen gebruik maken van koptelefoons of time-out plekjes. De afspraken en stappenplannen worden visueel ondersteund en besproken met de ouders.

 1. Evaluatie en verlenging

Leerlingen waarbij de termijn van twee jaar verstreken is worden geëvalueerd op de klassenraad. Vervolgens nodigt het CLB de ouders  op school uit voor een evaluatiegesprek. Er wordt dan onderling besproken of de leerling al dan niet een verlenging krijgt of terugkeert naar het gewoon onderwijs.

Bijlage zorgcontinuüm

Leerlingen die in het type Basisaanbod instromen, hebben het zorgcontinuüm van het gewoon basisonderwijs doorlopen. Het zorgcontinuüm van het type Basisaanbod kan niet los worden gezien van het zorgcontinuüm in het gewoon basisonderwijs.

 

GEWOON BASISONDERWIJS TYPE BASISAANBOD
FASE O

brede basiszorg

Krachtige leeromgeving staat centraal: een positief, veilig en rijk leerklimaat, betekenisvol leren, rijke ondersteuning en interactie. De leerkracht vertrekt vanuit de verschillen tussen leerlingen om de lessen voor te bereiden en bij te sturen. Stimuleren, differentiëren en remediëren staan in functie van de optimale leerontwikkeling van alle leerlingen.

 

 

Specifieke brede basiszorg

Vertrekpunt  is een individueel handelingsplan,  gebaseerd op de informatie in het verslag dat de leerling heeft gekregen bij de overgang naar het  buitengewoon onderwijs. De uitdaging bestaat erin om een goede groep samen te stellen met een  haalbaar groepswerkplan om via aangepastewerkvormen te werken aan ontwikkelingsdoelen. Het groepswerkplan staat op de voorgrond„ maar is gebaseerd op de individuele handelingsplannen van de leerlingen in deze groep.

FASE 1 Verhoogde zorg

Extra zorg onder de vorm van remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen, afgestemd op de specifieke onderwijsbehoeften van bepaalde leerlingen. Vanuit deze behoeften wordt gezocht naar oplossingen en manieren van aanpak die kunnen gerealiseerd worden binnen de reguliere werking en omkadering van de school. De leerlingen krijgen extra maatregelen om het gemeenschappelijk curriculum te kunnen en.

Specifieke verhoogde zorg

Bepaalde leerlingen hebben omwille van bepaalde leerstofonderdelen nood aan bijkomende of specifieke doelen in hun individueel handelingsplan. Het IHP komt dus iets meer op de voorgrond.

Leerlingen die voorbereid worden op een terugstroom, zien we in deze verhoogde zorg. Zij krijgen een aangepast traject ter voorbereiding van hun terugkeer naar het gewoon onderwijs.

 

 

FASE 2 Uitbreiding van zorg

Er is nood aan bijkomende inzichten in de onderwijsleersituatie, de thuiscontext en/of de kindkenmerken. Het CLB richt zich op de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerling en op de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en de ouders. De ondersteuningsinitiatieven uit fase 0 en fase 1 worden verder gezet.

 

 

 

 

Specifieke uitbrelding van zorg

Er wordt multidisciplinaire expertise ingezet voor specifieke, bijkomende vragen. Er wordt gezocht naar oorzaken voor wat nog niet lukt, zodat de aanpak bijgesteld kan worden.
Hier kan ook externe hulp en expertise gezocht worden ter ondersteuning van het leerproces, bijvoorbeeld vanuit welzijn.
In deze fase kan een diagnostisch onderzoek een meerwaarde zijn in het begrijpen van gedrag of leermoeilijkheden die het leerproces verhinderen, zodat bewust gekozen kan worden voor een zeer specifieke begeleiding.

 

FASE 3 Individueel aangepast curriculum

Wanneer blijkt dat de aanpassingen die nodig zijn om een leerling binnen de school mee te nemen binnen een gemeenschappelijk curriculum ofwel disproportioneel ofwel onvoldoende zijn, wordt voor de leerling een verslag opgesteld. Dit houdt geen automatische overstap in naar een school voor buitengewoon onderwijs. De leerling kan ook studievoortgang maken op basis van een individueel aangepast curriculum in een school voor gewoon onderwijs, mits akkoord van de school.

Overstap

In deze fase wordt gezocht naar een overstap naar een andere school. Dit kan een school voor gewoon onderwijs, een andere school voor buitengewoon onderwijs of een ander type zijn.