• Wij zijn een school in een groene omgeving.
 • Wij beschikken over eigen busvervoer.
 • Kleine klasjes: mogelijkheid tot het bieden van onderwijs en zorg op maat van het kind, rustige leer- en leefomgeving waarbij uw kind tot bloei kan komen, zowel schools als sociaal-emotioneel.
 • In ons schoolteam vind je een mix van ervaren personeelsleden met jeugdig enthousiasme.
 • Onze leerkrachten zijn steeds op zoek naar nieuwe en uitdagende manieren om het leer- en ontwikkelingsproces van onze leerlingen te begeleiden (bv. in gebruik van methodes en werkwijzen, in het uitwerken van leuke projecten …).
 • Paramedisch team met orthopedagogen, kinesitherapeuten en logopedisten.
 • Laagdrempelig werken: onze deur staat altijd open, hoe klein of groot je vragen of zorgen zijn. Samen gaan we op weg, samen komen we wel tot een oplossing.
 • Vlotte en nauwe samenwerking met CLB en andere betrokken externe diensten (revalidatiecentrum, thuisbegeleiding …).
 • Extra aandacht voor beweging tijdens de wekelijkse lessen LO en zwemmen. Jaarlijks worden ook één of meerdere sportactiviteiten georganiseerd.
 • Sterk uitgewerkt gezondheidsbeleid (project gezonde voeding, gezonde tussendoortjes, water drinken, stilte-moment, bewegingstussendoortjes, rugschool …).
 • Wij zijn een MOS-school: wij dragen ons steentje bij aan het zorg dragen voor het milieu.
 • GWW: een leerrijke themaweek op school of op verplaatsing voor de oudere leerlingen, waarbij een leuke afwisseling tussen sport, spel en cultuur centraal staat.
 • Gebruik van chromebooks op school.
 • Frans op een leuke en speelse manier.

Visie type basisaanbod

Wat is Type basisaanbod?

Het Type Basisaanbod wordt in het M-decreet als volgt omschreven:

“Voor kinderen voor wie de onderwijsbehoeften dermate zijn en voor wie al tijdens het gewoon kleuteronderwijs of tijdens het gewoon lager onderwijs aantoonbaar blijkt dat de aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn om de leerling binnen het gemeenschappelijk curriculum te kunnen blijven meenemen in een school voor gewoon onderwijs.

Een inschrijving in het type basisaanbod is maximaal twee schooljaren geldig. Aan het einde van deze periode volgt een evaluatie door de klassenraad en het CLB.

 • Wanneer de klassenraad en het CLB op basis van deze evaluatie beslissen dat de aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen, disproportioneel of onvoldoende zullen zijn om de leerling het gemeenschappelijk curriculum te laten volgen in een school voor gewoon onderwijs en een verder verblijf in het basisaanbod nodig is, bevestigt het CLB dit door de opmaak van een nieuw verslag, dat de inschrijving verlengt met maximaal twee schooljaren.
 • Wanneer de klassenraad en het CLB op basis van de evaluatie beslissen dat de aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen, wel proportioneel zullen zijn om de leerling het gemeenschappelijk curriculum te laten volgen in een school voor gewoon onderwijs, dan:
  • ondersteunen de school voor buitengewoon onderwijs en het CLB de ouders bij het vinden van een school voor gewoon onderwijs (gemeenschappelijk curriculum OF individueel aangepast curriculum),
  • maken de betrokken scholen, de CLB’s en de ouders afspraken in functie van een vlotte overgang van de leerling van de school voor buitengewoon onderwijs naar de school voor gewoon onderwijs.”

Inschrijving leerling

Een leerling kan pas ingeschreven worden in het Type Basisaanbod als hij in het bezit is van het volledig verslag dat recht geeft tot het buitengewoon onderwijs.

Bij inschrijving vindt er een uitgebreid intakegesprek met de ouders plaats. Er wordt ook gevraagd of we bijkomende informatie aan de oorspronkelijke school voor gewoon onderwijs mogen vragen.

Indien kan er een bijkomend overleg gepland worden met de oorspronkelijke school, het CLB, het revalidatiecentrum, de logopedist en/of andere therapeuten.

Beeldvorming leerling

Het verslag dat recht geeft tot het buitengewoon onderwijs, aangevuld met de informatie uit het intakegesprek met de ouders, geeft ons een duidelijk beeld van de leerling. Op basis van deze gegevens start de leerling op zijn eerste schooldag onmiddellijk in de geschikte pedagogische eenheid (P.E.).

Gedurende een observatieperiode van 14 dagen, tracht de leerkracht een zo volledig mogelijk beeld van de leerling te verkrijgen.

Het paramedisch team kan ingeschakeld worden voor observaties in de klas alsook voor het afnemen van aanvullende tests (rekenentests, spellingtests, AVI, CELF, BOT …)

Na de observatieperiode volgt de eerste klassenraad waarop de directeur, de orthopedagoog, de ondersteuner(s), de logopedist(en), de kinesitherapeut(en), de onderwijzer, de bijzondere leermeesters en het CLB aanwezig zijn. Op basis van de beeldvorming van de leerling worden de zorgvragen geformuleerd, waaraan onmiddellijk acties worden gekoppeld. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende stappen die de leerling reeds in de verschillende fasen van het zorgcontinuüm in het gewoon onderwijs heeft doorlopen.

Ontwikkelingsperspectief leerling

Het ontwikkelingsperspectief van de leerling staat vermeld in het verslag dat recht geeft tot het buitengewoon onderwijs, opgesteld door het CLB. Het ontwikkelingsperspectief geeft vorm aan de specifieke begeleiding van elke leerling.

Een nieuwe leerling wordt toekomstgericht voorbereid op:

 • een terugkeer naar het gewoon onderwijs met redelijke aanpassingen (binnen het gemeenschappelijk curriculum)
 • een terugkeer naar het gewoon onderwijs met een individueel aangepast curriculum
 • een terugkeer naar het gewoon onderwijs binnen de brede basiszorg (vooral voor leerlingen uit het eerste leerjaar en voor schoolverlaters)
 • een verder type Basisaanbod
 • een doorverwijzen naar type 2, type 3, type 4 of type 9

Begeleiding leerling

Leerlingen die in het type Basisaanbod komen, hebben specifieke ontwikkelings- en ondersteuningsbehoeften op vlak van ‘leren leren’ en ‘sociaal-emotionele ontwikkeling’. Aan de hand van het gesprek met de ouders en het verslag inventariseren we de tekorten/moeilijkheden met als doel deze tekorten bij te benen en de moeilijkheden aan te pakken.

Via het hernieuwen van welbevinden en betrokkenheid willen we leerlingen stimuleren om mee het eigen leerproces te bepalen, gecoacht door de leerkracht en ondersteund door het interdisciplinair team.

Ook wiskunde, taal en andere leergebieden verdienen voldoende aandacht, met een aangepaste leerbegeleiding. Hierbij moeten we het ontwikkelingsperspectief van de leerling steeds voor ogen houden.

Waarden

De visie van onze school vertrekt vanuit de peilers van het GO! aangevuld met volgende waarden:

“Bij ons komt uw kind terug op adem”

Na een vaak moeilijke periode van teleurstelling, faalervaringen en stress kan de leerling bij ons terug op adem komen. In kleine klasjes, met verminderde werkdruk en een aangepast leerstofaanbod komt het kind weer tot rust. De leerling kan weer succeservaringen opdoen en krijgt nieuwe energie om zich verder te ontplooien.

“Gebruik van andere strategieën om het leerproces op gang te krijgen.”

Door gebruik te maken van andere methodes of strategieën (bv. cirkelrekenen), alsook het invoeren van hulpmiddelen (bv. onthoudschrift, afschrijfkaart …) kunnen wij een leerling weer op weg helpen waar hij of zij vastzat in het leerproces.

Soms is er ook bijkomende ondersteuning nodig van onze therapeuten (kine, logo, ortho). We richten ons zowel op de primaire leerproblemen/-stoornissen als op de secundaire. Hiermee bedoelen we dat we onze therapie ook kunnen toespitsen op gedrags- of emotionele ondersteuning om de ontwikkeling van de leerling te bevorderen. Dit gebeurt tijdens de lesuren, individueel of in groep.

 Wie speelt heeft geen tijd om te pesten.”

Wij vinden het heel belangrijk dat leerlingen zich tijdens de pauzes op een positieve manier kunnen uitleven en zich amuseren. Naast de speeltuigen voorziet de school voor elke klas speelkoffers met materiaal aangepast aan de leeftijd en interesses van de leerling. Alles verloopt volgens een georganiseerd doorschuifsysteem zodat er voldoende ruimte en gelegenheid is voor elk kind. Op deze manier voert onze school een preventief anti-pestbeleid. Voor geweld hanteren wij een nultolerantie.

“Druk, druk, druk, even relaxen is de truc “

De kinesitherapeuten geeft de klassen heel wat tips om tussendoor zowel leerling als leerkracht even te laten ontspannen. Heel wat basisprincipes uit Braingym worden hiervoor toegepast.

“Samen sterk als team”

 Als leden van het team Basisaanbod is het heel belangrijk dat iedereen dezelfde waarden en principes hanteert. Dit brengt duidelijkheid voor de leerlingen en creëert veiligheid. Maandelijks zitten we samen om de violen gelijk te stemmen.

Vertaling naar de praktijk

Wij bieden onze leerlingen een “warm schoolklimaat”: zorgzame, lieve begeleiders die professionaliteit combineren met een flexibele aanpak om op ieders noden in te spelen. Onze klasjes Basisaanbod hebben een maximum 14 leerlingen waardoor de groep relatief klein blijft. Indien er verschillende gedrags- en emotionele problemen samenkomen binnen een klas, opteren we voor een kleinere klasgroep.

In de klas krijgen de leerlingen leerstof aangepast aan hun niveau met oog voor voldoende uitdaging en groeikansen. Alternatieve methodes en strategieën worden gehanteerd indien de leerling hier nood aan heeft. Dit kan in samenwerking met de therapeuten (kine/logo). De orthopedagoog bewaakt de kwaliteit van het proces en ondersteunt op gebied van gedrags- en emotionele problemen. Stapsgewijs wordt de leerlingen aangeleerd om op een aanvaardbare manier om te gaan met hun frustraties en agressie. Afspraken en gedragskaarten worden op maat van de leerling gemaakt. Waar nodig kunnen de leerlingen gebruik maken van koptelefoons of time-out plekjes. De afspraken en stappenplannen worden visueel ondersteund en besproken met de ouders.

Evaluatie en verlenging

Leerlingen waarbij de termijn van twee jaar verstreken is worden geëvalueerd op de klassenraad. Vervolgens nodigt het CLB de ouders op school uit voor een evaluatiegesprek. Er wordt dan onderling besproken of de leerling al dan niet een verlenging krijgt of terugkeert naar het gewoon onderwijs.

Visie type 9

“Bij ons komt uw kind terug op adem…”

Onze kinderen met ASS hebben vaak al een hobbelig schools parcours achter de rug. Hun hoofdje zit meer dan eens vol wanneer ze starten op onze school. We trachten hen eerst en vooral een veilige, warme, gestructureerde en voorspelbare leer- en leefomgeving te bieden, waarin ze terug de rust en het zelfvertrouwen kunnen vinden die ze nodig hebben om tot leren te komen.

“Je bent zo mooi anders, ik zou je nooit anders dan anders willen…” (Hans Andreus)

Binnen onze school vinden we het heel belangrijk dat iedereen zichzelf kan en mag zijn. We kijken met bewondering naar elkaars kwaliteiten en talenten, en gaan met veel zorg en liefde om met elkaars groeipunten. Stap voor stap, samen, zoeken we naar manieren, ingangspoortjes, hulpmiddelen, … om het groeiproces van onze kinderen met ASS te stimuleren en te ondersteunen.

“Speciaal waar nodig, gewoon waar mogelijk…”

Wij vinden het heel belangrijk dat onze kinderen met ASS hun plekje kunnen vinden in onze huidige, uitdagende maatschappij. Daarom zetten we ook in op activiteiten waarin integratie voorop staat. We zorgen er hierbij voor dat deze activiteiten steeds op een autismevriendelijke manier worden uitgewerkt en begeleid.

“Samen sterk…”

De zorg voor onze kinderen met ASS wordt gedragen door een team van warme, zorgzame en geëngageerde mensen. Er is niet alleen oog voor de noden van onze kinderen met ASS, maar ook voor de noden van iedereen die betrokken is bij het leer- en groeiproces van onze kinderen met ASS.  We dragen zorg voor elkaar, ook als het eens een dagje wat minder vlot loopt in de klas, op de speelplaats, tijdens de zwemles, in het kine of logo-lokaal,… We staan steeds voor elkaar klaar, maar durven ook samen met een positief kritische blik naar onze aanpak en handelen te kijken, om eventueel bij te sturen waar nodig. Hierbij vergeten we zeker de ouders niet. Zij zijn en blijven een heel belangrijke partner voor de school. We streven naar een open communicatie in een sfeer van vertrouwen en “tijd nemen voor elkaar”. We proberen hierbij een brug te bouwen tussen de school en thuis.

“Druk, druk, druk, even relaxen is de truc… Speeltijd = geen verveeltijd…”

Kinderen met ASS bouwen gedurende de dag veel spanning op. Hun hoofdje raakt, sneller dan bij andere kinderen, vol door externe prikkels. We hebben dan ook dagelijks oog voor het inbouwen van de nodige ontspannings- en ontladingsmomenten. Hierbij zien wij de kinderen met ASS en hun ouders als een belangrijk klankbord. We gaan samen op zoek naar ontspanning en ontlading op maat van elke leerling.  De gestructureerde speelplaatswerking blijft hierbij heel belangrijk en is voortdurend in evolutie.

“Als iets niet lukt, heb je niet gefaald, maar geleerd”

Iedereen maakt wel eens een fout… Wij zien dit als een kans om te leren, om te groeien en om bij te sturen waar nodig. In deze sfeer willen we ook onze kinderen met ASS begeleiden in hun leerproces. We vinden het hierbij heel belangrijk de leergierigheid van de kinderen met ASS op een creatieve, leuke en speelse manier te prikkelen. Ook wij als team staan steeds open om nieuwe inzichten, nieuwe ontwikkelingen, … mbt ASS te ontdekken en uit te proberen, zeker als de huidige aanpak niet blijkt te werken… Professionalisering is heel belangrijk binnen ons team.