Het type basisaanbod wordt ingericht voor kinderen die nood hebben aan extra zorg die in het gewoon basisonderwijs moeilijk haalbaar is.

Attest basisaanbod kan uitgeschreven worden als de leerling:

  • een leerstoornis heeft, bijvoorbeeld dyscalculie of dyslexie
  • een aandachts- of concentratieprobleem heeft, bijvoorbeeld ADD, ADHD
  • een co√∂rdinatieprobleem heeft, bijvoorbeeld DCD of dyspraxie
  • een taalstoornis heeft, bijvoorbeeld dysfasie
  • een sociaal-emotionele problematiek heeft waardoor het leerproces in het gedrang komt.

Deze attesten worden uitgeschreven door het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).