De klasjuf van de meeuwen is juf Joni. In deze klas zitten maximum 7 leerlingen.

De leerlingen krijgen in deze klas leerstof 3e lj aangeboden. De logopedist ondersteunt op klasniveau op vlak van lezen en spellingsmoeilijkheden. Leerlingen die een hoger niveau behalen voor wiskunde, sluiten aan bij de zilverreigers voor wiskunde. Er is in deze klas ook de nodige aandacht voor functioneel leren (=toepassen van het geleerde in dagdagelijkse situaties). Ook Frans wordt aangeboden op een speelse manier.

Leerlingen met een zorgvraag kunnen extra hulp krijgen van de kinesist, logopedist en orthopedagoog.

De orthopedagoog werkt in deze klas ook in kleine groepjes en/of individueel rond sociale vaardigheden: Hoe kunnen we op een fijne manier samenspelen? Hoe lossen we op een goede manier een conflict op? Hoe gaan we op een verdraagzame manier met elkaar om?…