U kunt in onze school terecht voor:

Type 1 / Type 8 / Basisaanbod

Het type basisaanbod wordt ingericht voor kinderen die nood hebben aan extra zorg die in het gewoon basisonderwijs moeilijk haalbaar is.

Attest basisaanbod kan uitgeschreven worden als de leerling:

  • een leerstoornis heeft, bijvoorbeeld dyscalculie of dyslexie
  • een aandachts- of concentratieprobleem heeft, bijvoorbeeld ADD, ADHD
  • een coördinatieprobleem heeft, bijvoorbeeld DCD of dyspraxie
  • een taalstoornis heeft, bijvoorbeeld dysfasie
  • een sociaal-emotionele problematiek heeft waardoor het leerproces in het gedrang komt.

Deze attesten worden uitgeschreven door het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

Type 9

Voor kinderen met de diagnose ASS (=autismespectrumstoornis) en een normale begaafdheid.

Wij bieden een ruime omkadering voor de leerling met ASS, waarin de leerkrachten, orthopedagoog, logopedist en kinesist nauw samenwerken om de leerling zo optimaal mogelijk te ondersteunen in zijn leerproces, zowel op schools, sociaal-emotioneel als gedragsmatig vlak.

Er is een open communicatie en nauwe samenwerking met de ouders van de leerling met ASS. Onze deur staat altijd open, voor grote en kleine zorgen…

We werken met kleine groepjes:

Kleuterklas: max 5 leerlingen

Speelleerklas: max 6 leerlingen

Andere klassen met auti-werkingmax 7 leerlingen

Er is een auti-vriendelijke klasorganisatie, waarbij wordt getracht om zoveel mogelijk structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid te bieden. Concreet gebeurt dit op de volgende manier:

Verduidelijking van de ruimte: prikkelarme werkplekjes – werkhokjes, verschillende aanwijzingsbordjes, materialen op een vaste plaats, verschillende hoeken voor bepaalde activiteiten, time-out plek

Verduidelijking van de tijd: de dag start steeds met een uitgebreid onthaalmoment waarbij het dagschema opgehangen wordt, veranderingen in het dagschema worden duidelijk gemaakt, het dagschema wordt regelmatig herhaald, gebruik time timer, gebruik weekschema/maandschema

De lessen hebben een gestructureerde, vaste opbouw met heel veel aandacht voor visuele ondersteuning (concrete materialen, stappenplannen en schema’s, beeldmateriaal, …)

De leerstof wordt in kleine stapjes aangeleerd, met heel veel aandacht voor eenduidigheid bij uitleg (taalgebruik), herhaling en automatisering. Dit wordt ook naar de ouders gecommuniceerd, zodat ook zij thuis op dezelfde manier aan de slag kunnen. Via lessen functioneel werken wordt de transfer van het geleerde naar de dagdagelijkse realiteit geoefend.

De werkblaadjes hebben een overzichtelijke lay-out. Er wordt duidelijk afgebakend welke taakjes binnen welke tijdsduur afgewerkt moeten worden.

Er is een transparant beloningssysteem, waarbij het accent ligt op beloning en niet op bestraffen. De klasafspraken en –regels zijn eenduidig en positief geformuleerd.

Er is een aparte auti-speelplaats met duidelijke afspraken en regels. Er is ook veel aandacht voor het leren spelen en leren samenspelen met elkaar door middel van speelkofferen een speelschema.

Er is een aparte refter voor de leerlingen met ASS, waarbij we beogen om in alle rust te eten. Er is een vast team leerkrachten dat het toezicht verzorgt in de refter. Leerlingen die snel klaar zijn met eten, kunnen zich rustig bezig houden met lezen en/of tekenen, alvorens naar de speelplaats te gaan.